Trets d’identitat

Som una Escola oberta a tothom. Ens caracteritzem per considerar els alumnes protagonistes de la seva educació; per atendre la diversitat, per l’atenció i seguiment a la tutoria, pel tractament igualitari de totes les àrees. Eduquem humanament, científicament i artísticament, en el marc d’una escola catalana, laica i coeducativa.

 

Objectius Generals:

 • Considerar els i les alumnes persones irrepetibles i motor de la seva pròpia formació.
 • Orientar l’alumne/a vers el desenvolupament integral, tot atenent a la diversitat.
 • Treballar la interdisciplinarietat.
 • Educar persones i formar-les perquè puguin participar activament en el teixit social, tan humanament com professionalment.
 • Mantenir relacions amb altres escoles i entitats per treballar els projectes d’interès comú.
 • Potenciar les festes tradicionals catalanes i les Sortides Generals d’Escola.
 • Adequar els espais a les activitats que s’hi realitzen.
 • Oferir serveis complementaris als i les alumnes.

 

Com treballem:

 • Eduquem, formem i estructurem l’alumne/a d’una manera harmònica, és a dir, li potenciem al màxim tots els seus propis recursos i l’estimulem perquè sigui el centre de projecció de si mateix.
 • Aquest protagonisme s’estructura a l’Educació Infantil mitjançant els Racons, a l’Educació Primària a través dels centres d’interès i a l’ESO amb l’elecció de les Matèries Optatives.
 • Atenent aquesta diversitat mestres i professors orienten vers el desenvolupament integral de l’alumne/a i en fan partícip al grup a través de l’acció tutorial, a les famílies amb tutories concertades i als propis alumnes amb les tutories individuals.
 • Eduquem i ensenyem als nostres alumnes mètodes, tècniques, sistemes de comunicació per saber recollir informació i donar-li sentit lògic.
 • També treballem globalment relacionant les diferents àrees d’aprenentatge.
 • Anualment escollim un eix transversal o tema comú, a partir del qual es vertebren diferents activitats al llarg del curs. Posem en contacte i fem que es relacionin les diferents etapes i edats.
 • A banda dels coneixements, potenciem la transmissió d’hàbits; l’ordre, la neteja i la cura personal es treballen per fomentar les capacitats dels alumnes.
 • Entenem les festes tradicionals, com a reforç de l’estima que els alumnes han de tenir per la nostra terra.
 • Realitzem les Sortides Generals, una per trimestre, en què surt tota l’Escola junta, alumnes, docents i personal no docent en les quals combinem les activitats formatives amb les de lleure.
 • Disposem d’espais exteriors amplis i oberts, mancats de barreres arquitectòniques, (zones d’esbarjo i hort).
 • També tenim aules de curs, (de P3 fins a 4t ESO), i zones d’ús comunitari per les tres etapes, (audiovisuals, biblioteca, música, plàstica, informàtica, laboratoris, tecnologia i gimnàs).
 • Oferim un seguit d’activitats complementàries a més dels serveis de menjador, (mitja pensió), mainaderia i activitats extraescolars desenvolupades per l’APA.

 

Línea Pegagògica:

La nostra línia pedagògica fa els alumnes protagonistes.

L’Escola Bergantí considera que cada un dels seus alumnes és una persona irrepetible i motor de la seva pròpia formació, a qui l’Escola ajuda, potenciant-lo al màxim i atenent la seva personalitat.
Eduquem i ensenyem als nostres alumnes mètodes, tècniques, sistemes de comunicació per recollir informació i donar-li sentit lògic, etc… tot tenint en compte que encara que alguns d’aquests camps puguin variar, ells i elles disposaran d’eines per a raonar i relacionar d’acord amb la tasca que realitzin.

Per tal, doncs, que puguin moure’s per aquest raonament l’Escola no prioritza cap llenguatge específic, ans al contrari, en la mesura del possible treballem també de manera global, havent desterrat fora i dins les aules el concepte de àrees més o menys importants.
Així, doncs, el llenguatge matemàtic es relaciona amb el plàstic i les ciències socials amb el musical o el científic, per exemple. Si bé, els aprenentatges són en una escola la seva raó d’ésser, aquests no es poden assumir pels alumnes si hi manca l’ambient i les relacions humanes que afavoreixin el seu procés d’aprenentatge. Per tant, importa la persona que ha d’assumir aquests coneixements, més que els coneixements en ells mateixos.
És en aquest ambient, en el que hi ha de participar tota l’Escola, que anualment s’escull un eix transversal o tema comú a partir del qual es vertebren diferents activitats al llarg del curs i que posen en contacte i fan que es relacionin les diferents etapes i edats.
Tenim en compte, que l’Escola a banda dels coneixements és un punt de referència important pel que fa a la transmissió de valors, l’assimilació de normes i l’adquisició d’hàbits.

Els alumnes han de ser responsables de cadascun dels seus actes, sense que això vulgui dir que no hagin de jugar o que, com tothom, no tinguin fallades. L’ordre, la neteja i la cura personal, son molt importants per a potenciar les seves capacitats. L’ordre es manté a tots els grups i la normativa es correspon amb les edats. Aquesta normativa és consensuada entre el personal de l’Escola i explicada als alumnes per tal que la interiotitzin i la compleixin amb responsabilitat.

L’objectiu final de la nostra manera de fer és el d’educar persones i formar-les, perquè amb les menors dificultats possibles, puguin participar activament en el teixit social, tant humanament com professionalment, enriquint-los perquè en un futur siguin ells els qui enriqueixin futures generacions.

 

El nostre Equip:

Per realitzar el projecte comptem amb la Direcció General, conformada per la Coordinació General i la Gerència, de la qual depenen la Direcció Pedagògica i el Claustre, que juntament donen coherència al Projecte Educatiu en les diverses àrees i per cadascuna de les etapes.
Són, però, els i les mestres, i els i les professores els qui, en definitiva, porten a la pràctica diària tots els aspectes que us hem anat explicant.

Treballem en i per l’ideari de l’Escola Bergantí, cadascú des del seu camp, ja sigui com a tutor o tutora, com a especialista d’àrea o com equip psicopedagògic.
No podem descuidar, però, que a més de l’equip docent, a l’Escola, hi ha un equip de persones que cuiden vessants tan imprescindibles com l’administració, la cuina, el servei de menjador o la neteja i que ambdós equips i cadascun, des del seu àmbit, treballa per donar coherència al projecte.

 

Família i Escola:

Les famílies ens confien els seus fills, i és en aquest sentit que els pares han d’estar d’acord amb el nostre Projecte Educatiu. Això donarà confiança al nen. L’experiència ens ha demostrat que aquest recolzament és imprescindible en la seva formació.

El lligam entre la família i l’Escola es centra bàsicament en allò relacionat amb la formació de llurs fills. L’Escola és el lloc on s’han d’intercanviar els criteris i expressar les opinions sobre el que s’hagi de parlar amb les persones adequades, (el/la tutor/a, el/la director/a, l’APA). La relació ha d’ésser fluïda, respectuosa i tranquil·la per ambdues parts. En definitiva, un caliu de respecte i estimació entre les famílies i l’Escola és indispensable per a allò que més volen els pares: el creixement dels seus fills.

Les reunions amb els pares són bàsiques perquè els i les mestres i l’Escola puguin desenvolupar amb normalitat la seva tasca. Normalment es fa una reunió general en començar el curs per parlar de qüestions pràctiques i pedagògiques globals de l’Escola. Se’n fa una, en el primer trimestre per cicles, per tractar exclusivament de la pedagogia que els concerneix. A escala de família, en particular, aquesta en pot sol·licitar tantes com cregui convenients, i l’Escola demanar com a mínim una per curs.

 

Més enllà de l’Escola:

Però, a més, l’Escola es relaciona amb d’altres escoles. Bàsicament aquestes relacions poden ser puntuals, en el sentit de participar en festes o activitats conjuntes o d’intercanvi d’experiències.
Pel que fa a les relacions de llarga durada a banda de pertànyer a l’AEC i a l’Associació de Centres, estem desenvolupant diversos projectes, a través dels quals els alumnes vivencien altres maneres de fer i/o pensar de nois i noies de la seva edat.

Aquests projectes enriqueixen els nostres alumnes, en tant en quant que reben, però a la vegada els motiva el que ells, amb les seves aportacions, enriqueixen un altre col·lectiu d’alumnes.
I a més, com aspectes més puntuals però, no per això menys importants, car en la seva globalitat formen part integradora del Projecte Educatiu, tenim una publicació anual. “Sac de lletres”, on hi participen els alumnes amb els seus treballs realitzats a classe o fets per a l’ocasió amb el tema de l’any com a eix vertebrador. Les festes tradicionals a través de les quals es reforcen en els alumnes l’estima que han de tenir per la nostra terra. Aquestes, s’organitzen a partir d’una comissió integrada per mestres que coordinen diverses activitats adequades a les diferents edats però amb la participació de tota l’Escola. Algunes d’elles, són obertes als pares, (Nadal, Sant Ponç…).

 

Per acabar, us volem convidar a visitar l’Escola, tan sigui a la Jornada de portes obertes que realitzarem el mes de febrer de cada curs, o bé concertant una visita personalitzada amb la Coordinadora General.