Equip Psicopedagògic

Atenem la diversitat:

El grup és reduït a efectes que cada nen assoleixi al màxim el seu propi nivell. S’entén que el seu propi nivell fa referència a allò que els alumnes poden donar, tenint en compte que, aquest, no es pot deslligar d’allò que volen fer, dels seus interessos i habilitats.

Si bé a l’Educació Infantil van aprenent mitjançant els racons primer, i els centres d’interès després, és a l’ESO, on a través de les matèries optatives poden desenvolupar al màxim totes les capacitats i habilitats apreses en les etapes anteriors i definir-se vers el futur.

Atenent doncs, aquesta diversitat el / la mestre/a orienta bona part de la seva feina vers el desenvolupament integral de l’alumne i en fa partícip al grup a través d l’acció tutorial, a les famílies amb tutories concertades i als propis alumnes amb les tutories individuals.

En aquest clima, la detecció de dificultats en el procés d’aprenentatge o de problemes de convivència  tenen una ràpida intervenció del tutor i / o de l’equip psicopedagògic, si s’escau, per tal que aquests no afectin al seu desenvolupament integral.