Matrícula

Actualització: Ja podeu descarregar el formulari de Preinscripció per al curs 2014-2015.

Un cop omplert, el podeu fer arribar a Secretaria.

Descarregar formulari:

downloadbutton

Dates de la preinscripció del curs 2014-2015:

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014 – 2015. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissiód’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

De l’11 al 21 de març, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

 Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds:

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’ESO, s’apliquen els següents:

 

1.Criteris generals:

 • Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

 

2.Criteris complementaris:

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental:15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitud en primer lloc:5 punts.

 

3.Criteris específics de prioritat:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixen programes esportius d’alt rendiment.

 

 

Documentació necessària

 

Documentació  preinscripció i horaris

De l’11 al 21 de març de 9h a 16h a la Secretaria de la nostra Escola.

Cal presentar, original i còpia:

 • Llibre de família o resolució del Departament de Benestar Social i Família en el cas d’acolliment.
 • DNI del Sol·licitant.
 • DNI de l’alumne/a (si és major de 14 anys és obligatori).
 • TSI (targeta sanitària individual)

 

En el cas de no tenir el domicili actual en el DNI del sol·licitant, cal que presenti  el certificat d’empadronament  i un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 

Documentació matriculació i horaris

 • Matriculació Infantil, Primària i 1r curs d’ESO del 10 al 13 de juny.
 • Matriculació 2n, 3r i 4t d’ESO del 23 al 27 de juny.

Horari de matriculació de 9h a 16h.

Cal presentar l’original i fotocòpia de:

 • Carnet  de vacunacions o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.
 • 3 fotografies actuals de l’alumne/a.
 • Compte bancari.

Si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció el DNI amb el domicili correcte, s’ha de presentar el DNI renovat amb la adreça nova.

El full de matrícula ha d’estar signat pels dos pares o tutors.

 

Descarregar formulari